Algemene voorwaarden

1. Bijzondere algemene voorwaarden bij webaankoop via de webshop

1.1 Begripsomschrijvingen

1.1.1. De Webshop is de digitale winkel op TwenteTools die draait onder verantwoordelijkheid van†R2 Handel.†††

1.1.2. Klant: degene met wie de overeenkomst voor de webshop is gesloten.

1.1.3. Overeenkomst: de overeenkomst tussen TwenteTools en de klant, op grond waarvan TwenteTools de door de klant bestelde artikelen- goederen - diensten zal leveren.

1.1.4.Overeenkomst op afstand: een overeenkomst waarbij in het kader van een door de ondernemer georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van n of meer technieken voor communicatie op afstand.

1.1.5 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn bedenktermijn.

1.1.6. Bedenktermijn: de mogelijkheid voor de consument om binnen de bedenktijd af te zien van de overeenkomst op afstand.

2. Identiteit onderneming

2.2.1. Klanten gaan een contractuele relatie aan met†R2 Handel.††Twente†Tools is de werknaam van de webshop.†

† R2 Handel
Postbus 113
7460AC Rijssen
E-mail: info@twenteTools.nl

2.3 Doelgroep en aanbod

2.3.1. TwenteTools gaat uitsluitend overeenkomsten aan met klanten, die inwoner van Nederland zijn.

2.3.2. De klant moet zich voorafgaand registreren om gebruik te kunnen maken van het aanbod eventuele aankopen zonder registratie zijn ook mogelijk. Surfen zonder daadwerkelijke overeenkomst is echter mogelijk zonder voorafgaande registratie en toestemming.

2.3.3. De webshop is hoofdzakelijk voor de consument (particuliere) klanten.

2.3.4 TwenteTools streeft zorgvuldigheid na bij het aanbieden van producten en diensten. Voorradigheid en levertermijnen worden indien mogelijk vermeld, maar zijn niet bindend. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend voor TwenteTools<

2.4 Het tot stand komen van Overeenkomsten

2.4.1. TwenteTools biedt hoofdzakelijk goederen en soms diensten aan via de webshop

2.4.2. De klant kan uit het aanbod van de webshop goederen kiezen en in de winkelwagen plaatsen. Dan wordt de klant gevraagd zich te registreren of om in te loggen als hij zich al eerder heeft geregistreerd, of om een eenmalige aankoop te doen en de betaal wijze te kiezen.De prijs staat aangegeven bij de goederen. Prijzen zijn inclusief BTW doch exclusief eventuele bezorgkosten.

2.4.3. Als een klant betaalt met een cadeaubon komt de overeenkomst tot stand waarbij de bon nmalig kan worden ingezet en er wordt geen restitutie verleent als het bedrag niet volledig wordt benut.

2.4.4. Als de klant betaalt via i-deal of een andere betaalmethode dan komt de opdracht tot stand als de klant klikt op de knop "betalen".

2.4.5. Als de klant bij aflevering aan huis betaalt (rembours), komt de overeenkomst tot stand als de klant op de knop "bestellen" klikt (deze betaalmethode komt o.v.b. in de loop van 2017 beschikbaar).

2.4.6. Bij bestelling of betaling aanvaard de klant de gebruiksvoorwaarden en verklaard zich akkoord met deze bijzonder algemene voorwaarden.

2.4.7. TwenteTools is vrij zonder opgaaf van redenen te weigeren een overeenkomst aan te gaan, bijvoorbeeld als een klant zijn betalingsverplichtingen niet nakomt. De overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarde dat het technisch mogelijk is de geselecteerde artikelen aan de klant te leveren.

2.4.8. De klant ontvangt een bevestiging van de bestelling op het bij registratie opgegeven e-mailadres.

 

2.5 Betaling

2.5.1. Bij betaling gelden de regels van de payment provider die de betaling afwikkelt.

2.5.2. Betalingen per creditcard zijn o.v.b. in de loop van 2017 mogelijk.

2.5.3. Bij betalingen per cadeaubon wordt het te betalen bedrag afgeboekt van de cadeaubon.

2.5.4. De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan TwenteTools te melden. In geval van wanbetaling van de consument heeft TwenteTools het recht om, behoudens wettelijke beperkingen, de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.

2.6 Bedenktermijn / retourtermijn

2.6.1. Voor producten die zijn gekocht in de TwenteTools webshop geldt een bedenktermijn van 14 dagen en kunnen binnen 14 dagen na ontvangst worden geretourneerd. Tijdens de bedenktijd dient u zorgvuldig om te gaan met het product en de verpakking. U dient het product slechts in die mate uit te pakken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of u het product wenst te behouden. U mag het product niet gebruiken. Indien u van uw bedenktermijn gebruik maakt, dient u het product met alle geleverde toebehoren en indien redelijkerwijze mogelijk in de originele staat en verpakking aan TwenteTools (online) te retourneren. De kosten voor retour zending zijn ten laste van de klant.

2.7 Levering

2.7.1. Als plaats van levering geldt het huisadres dat de klant aan TwenteTools heeft opgegeven dan wel het adres van het afhaalpunt dat door de klant tijdens de bestelling is geselecteerd.

2.1.2. TwenteTools zal alles in het werk stellen om zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 30 dagen de levering te verrichten, tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken, of dat door onvoorziene omstandigheden, staking, productieproblemen†etc. levering binnen 30 dagen†niet mogelijk is.†††

2.7.4. Indien de levering vertraging ondervindt, ontvangt de klant hiervan uiterlijk†1 maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. Dit geldt ook indien een levering niet of gedeeltelijk niet kan plaatsvinden. In dat laatste geval zal TwenteTools het bedrag dat de klant betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na dit bericht, terugbetalen.

2.8 Bescherming persoonsgegevens

2.8.1. TwenteTools gaat zorgvuldig om met de door u verstrekte persoonsgegevens met inachtneming van haar Privacy Statement en de voor de bescherming van persoonlijke gegevens geldende wettelijke bepalingen.

2.8.2. De klant geeft door het accepteren van de overeenkomst toestemming aan TwenteTools tot het registreren en gebruiken van zijn gegevens voor de verbetering van de dienstverlening en voor het gericht aanbieden van nieuwe producten en/of diensten.

2.8.3. De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht op inzage in de geregistreerde gegevens voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant.

2.8.4. De klant heeft op grond van de Wet Bescherming Persoonsgegevens recht om wijziging of verwijdering van de geregistreerde gegevens te eisen voor zover zij betrekking hebben op en traceerbaar zijn naar de klant. TwenteTools heeft de verplichting gehoor te geven aan deze verzoeken.

2.8.5. Indien de klant van dit recht gebruik wenst te maken, wordt de klant verzocht dit per e-mail aan TwenteTools te laten weten.

2.9 Slotbepalingen

2.9.1. Op de Overeenkomsten is Nederlands recht van toepassing met inachtneming van het in Nederland geldend consumentenrecht.

2.9.2. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op iedere overeenkomst die de klant met TwenteTools aangaat in de versie die geldt ten tijde van het aangaan van de overeenkomst. De klant verklaart zich hiermee bij aankoop akkoord en heeft voorafgaand de gelegenheid de gebruiksvoorwaarden in te zien en af te drukken.

2.9.3. In gevallen waarin deze niet voorziet, wordt door beide partijen in minnelijk overleg en op basis van de beginselen van redelijkheid en billijkheid een oplossing gezocht. De overeenkomst blijft dan voor het overige in stand.

2.9.4. Geschillen worden beslecht volgens de in Nederland geldende bevoegdheidsregels.

3. Contact

In geval van vragen, opmerkingen of problemen betreffende de webshop, kunt u contact met ons opnemen. Hier kunt u ook terecht met vragen over deze algemene voorwaarden.

U kunt ons als volgt bereiken:

††††††† verkoop@twentetools.nl

3.1. Ten aanzien van de goederen welke onder het kopje "partijhandel" geleverd worden gelden afwijkende voorwaarden. Zie hiervoor de voorwaarden onder het kopje "partijhandel". Bij aanschaf van goederen welke onder het kopje "partijhandel" vallen verklaart u zich uitdrukkelijk akkoord met deze afwijkende voorwaarden.

Wijzigingen in prijs, model, leverbaarheid, kleur en zet- of tikfouten voorbehouden.Deze website maakt gebruik van cookies. Met het bezoeken van deze pagina stemt u in met ons gebruik van cookies in overeenstemming met deze Cookieverklaring. Wij gebruiken deze cookies om u te herkennen bij uw volgende bezoek.